Quyết định khen thưởng hàng tháng

Quyết định khen thưởng hàng tháng – Căn cứ vào hoạt động của Công ty – Căn cứ vào báo cáo hàng tuần và tổng kết hàng tháng của nhân sự – Căn cứ vào đánh giá hiệu quả công…